УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон боомтын дээд налуугийн шүд


heel of dam


зуб верхового откоса земляной плотины

Зураг