УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороон боомт


earth dam


землянная плотина

Орон нутгийн материал шороо үелэн асгаж, чийглэн нягтруулах аргаар их биеийг барьдаг боомтын нэг төрөл

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Embankment dam in which more than the half of the total volume is formed of compacted fine grained material.

Source EcoLexicon

шороон боомт


earth dam


земляная плотина

шороон боомт


earthfill dam


земляная плотина

шороон боомт


earthfall dam


насыпная плотина

Хөрс чулуулгийг овоолж, нягтруулж босгосон боомт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.462

шороон боомт


earthfill dam


земляная плотина

Ул хөрсөөр дагнан босгосон боомт.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.462

Зураг