УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороо овоолгон боомт


earthfill dam


земляная насыпная плотина

Зураг