УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороо зайлуулах тэнцүүлэг


mud lock


шлюз для удаления разработанного грунта

Зураг