УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шороо асгаасан боомт


dry-placed dam


земляная насыпная плотина

Зураг