УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шорвог усны лагийн сан


brackish lagoon


лагуна с солоноватой водой

Зураг