УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шлюз


slice lock sluicing


шлюз

1). Усны өөр өөр түвшин бүхий усан сангуудын нэгээс нөгөөд хөлөг онгоц шилжүүлэх зорилгоор тэдгээр түвшний хооронд байгуулсан гидротехникийн байгууламж. 2). Ус тавьж гаргахын тулд боомт дотор шигтгэн байгуулсан зориулалтын хаалт бүхий хонгил. 3). Алт агуулсан элс буюу үүрмэг хүдрийг угааж тунгаах зориулалттай өргөн тууз маягийн хэвгий ховил.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.461

Зураг