УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ширмэн яндант шүүрүүл


cast-iron pipe drain


чугунная трубчатая дрена

Зураг