УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шингээх худгийн хатаалт


percolative drainage


осушение поглощающими колодцами

шингээх худгийн хатаалт


sink-hole drainage


осушение поглощающими колодцами

Зураг