УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шингээх худаг


sump gully


поглощающий колодец

шингээх худаг


sink hole


поглощающий колодец

шингээх худаг


kettle


поглощающий колодец

шингээх худаг


drain pit


поглощающий колодец

шингээх худаг


sink


поглощающий колодец

шингээх худаг


sinkhole


карстовая воронка

шингээх худаг


sump


поглощающий колодец

шингээх худаг


drain sump


поглощающий колодец

шингээх худаг


absorbing well


поглощающие колодцы

шингээх худаг


absorbing well


поглощающие колодцы

Гадагш урсацгүй намагшсан хонхроос илүүдэл ус зайлуулж, юүлэх худаг (ханын бэхэлгээтэй) буюу хаягдал ус хүлээн авах байгууламж. Энэ аргыг зөвхөн газрын гадаргад ойр орших бөгөөд ус зайлуулах өндөр чадвартай хөрс чулуулаг бүхий нөхцөлд хэрэглэнэ.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.461

a well for draining off surface water and conducting it to absorbent earth underground.

Source dictionary.com
Зураг