УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шим шүүлтүүрийн хөдөлгөөнгүй хувиарлах төхөөрөмж


fixed water distribution devices


устройства биофильтров водораспределительные подвижные

Зураг