УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шилжүүлэх усан сан


forebay


напорный бассейн

УЦС-ийн түрэлтгүй салдраас ус дамжуулах, түрэлттэй хоолойд ус шилжүүлэх зориулалтын байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.459

The water behind (upstream) of the dam.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm
Зураг