УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шилжих цагирагт хаалт


follower-ring gate valve


затвор с замещающим кольцом

Зураг