УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шахуургын хөвүүр станци


floating pumping station


плавучая насосная станция

Гол мөрөн, томоохон суваг болон хиймэл нуурын усан толион дээрх тавцан, завь, хөлөг онгоцон дээр байрлуулсан шахуургын агрегат. Тавцан, завь, хөлөг онгоц зэрэг нь хөдөлгөөний тусгай төхөөрөмжтэй байна.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.458

Зураг