УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шахуургын хөвүүр станц


floating pumping station


плавучая насосная станция

Зураг