УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шахуургын турбин


reversible turbine


обратимая гидротурбина

шахуургын турбин


pump-turbine


насос-турбина

Зураг