УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шахах (түрэлтэт) хошуу


delivery nozzle


нагнетательное сопло

Зураг