УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шахах хоолой


injection tube


нагнетательная труба

шахах хоолой


delivery conduit


трубопровод нагнетательный

Зураг