УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шатлалт усан цогцолборуудын адгийн байгууламж


tailrace structure


гидроузел нижней ступени каскада

Зураг