УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шатлалт нуман боомт


arch dam in series


ступенчатая арочная плотина

Зураг