УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шат хэлбэрийн завсарт загасны зам


notched overfall fishway


щелевой рыбоход лестничного типа

Зураг