УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шанагат турбин


impulse turbine


ковшовая турбина

Ажлын дугуйны далбанд очих усан цоргил нь тангенсоид хэлбэрээр чиглэж буй турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.455

шанагат турбин


Pelton turbine


турбина пельтона

Ажлын дугуйны далбанд очих усан цоргил нь тангенсоид хэлбэрээр чиглэж буй турбин.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.456

Зураг