УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шалгаж, тохируулсан хэмжих хошуу


calibrated nozzle


тарированный измерительный насадок

Зураг