УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шал (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


invert


днище

Зураг