УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шавхах цооногийн суултын яндан


riser pipe of pressure-relief well


обсадная труба разгрузочной скважины

Зураг