УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шавар цөмтэй шороон боомт


earthfill puddle core dam


земляная плотина с глиняным ядром

Зураг