УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

шаантагт хаалт


tapered-seat valve


клиновая задвижка

шаантагт хаалт


wedge plug


задвижка клиновая

Зураг