УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чөлөөт хучилттай тулааст ханан боомт


free deck dam


контрфорсная плотина со свободнолежащим перекрытием

Зураг