УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чөлөөт уналттай усны энерги сааруулах худаг


free jet stilling basin


водобойный колодец со свободной падающей струёй

Зураг