УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуу-шороон боомт


earth-and-rockfill dam


каменно-земляная плотина

чулуу-шороон боомт


masonry-cum-earth dam


каменно-земляная плотина

Зураг