УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун шүүрүүл


drystone drain


каменная дрена

чулуун шүүрүүл


rockfill drain


каменная дрена

Зураг