УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун хэвтээ шүүрүүл


rubble drain


каменная горизонтальная дрена

чулуун хэвтээ шүүрүүл


spall drain


каменная горизонтальная дрена

чулуун хэвтээ шүүрүүл


stone drain


каменная горизонтальная дрена

Зураг