УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун хаялгат давалгаа намжаагуур


mound breakwater


волнолом из каменной наброски, откосный волнолом

чулуун хаялгат давалгаа намжаагуур


rock (-mound) breakwater/rubble-mound breakwater


волнолом из каменной наброски

Зураг