УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун хаялгат боомт


ashlar masonry dam


плотина из тесаного камня

чулуун хаялгат боомт


boulder dam


каменно-набросная плотина

чулуун хаялгат боомт


rock-filled dam


каменно-набросная плотина

Зураг