УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун хаялга (жнь: чулуун хаялгат боомтын их биед)


rockfill


каменная наброска

Зураг