УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун хаялга


masonry faceloose rock damp


каменная наброска

Бэхэлгээний налуу болон ёроолд төрөл бүрийн хэмжээний том том чулууг тодорхой дарааллаар хаяж хийсэн бэхэлгээ

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

чулуун хаялга


enrockment


каменное наброска

Зураг