УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун далан


rock dike


каменная дамба

чулуун далан


stone-block groin


буна из каменных блоков

Зураг