УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун бэхэлгээтэй боомт


rock-faced dam


плотина с каменной облицовкой

Зураг