УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуун асгаасан овоолго


mound of rubble


насыпь из каменной наброски

Зураг