УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуугаар дүүргэсэн гүүрийн тэвшит тулгуур


crib


ряж

Зураг