УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чулуу асгаасан боомт


dry-rubbie dam


плотина из сухой каменной наброски

Зураг