УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх шон


guiding dolphin


направляющий пал

чиглүүлэх шон


leading dolphin


направляющий пал

Зураг