УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх хана (усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн)


guard wall


направляющая стенка

Зураг