УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх свай


guide pile


направляющая свая

чиглүүлэх свай


king pile


направляющая свая

Зураг