УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппаратын хөдөлгөөнт далбан (усантурбины)


adjustable guide valve


подвижная лопасть направляющего аппарата

Зураг