УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппаратын хөдөлгөөнгүй далбан (усантурбины)


fixed guide valve


неподвижная лопасть направляющего аппарата

Зураг