УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппаратын туслах мотор (усантурбины)


guide-vane servomotor


сервомотор направляющего аппарата

Зураг