УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппаратын нээлт


guide-vane opening


открытие направляющего аппарата

Зураг