УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппаратын далбан (усан турбины)


guide-blade gear


сервомеханизм направяющего аппарата

чиглүүлэх аппаратын далбан (усан турбины)


guide valve


лопасть направляющего аппарата

Зураг