УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппаратын далбан (гидротурбины)


runner vane


лопасть рабочего колеса

Зураг